ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
     
แผนงาน
เรื่อง
ดาวน์โหลด
 
บริหารทั่วไป
แบบรายงานการกระทำผิดระเบียบวินัยโรงเรียนของนักเรียน (แบบ วน.3)  
บริหารทั่วไป
แบบรายงานการกระทำผิดระเบียบวินัยโรงเรียนของนักเรียน (แบบ วน.2)  
บริหารทั่วไป
แบบบันทึกพฤติกรรมการทำผิดระเบียบวินัยโรงเรียนของนักเรียน (แบบ วน.1)  
     
     
 
ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ
 
 
 
ที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
-
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย/การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-
แนวทางการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
-
แนวทางการประเมินคุณภาพ
-
ไฟล์ตัวอย่างเอกสารสถานศึกษาพอเพียง : ร.ร.ราชานุเคราะห์ อ.ปง จ.พะเยา

-

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา(ข้อมูลเพิ่มเติมรายบุคคล) ประจำปีการศึกษา  2555
-
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา  2555

-

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา  2555
-
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555
-
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน ปีการศึกษา 2555

-

การตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา  2554
-
รายงานการปฏิบัติงานและการประเมินตนเิอง ( SAR )